ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

สำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้รับจ้างขนส่ง
     ทางคณะผู้จัดทำ pickup.express ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร และบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจ นำเสนอข้อมูลกับทาง pickup.express รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง pickup.express เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลางอย่างแท้จริง ผู้สมัครสมาชิกจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการของ pickup.express ดังนี้

1. pickup.express เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ เว็บไซต์นี้จึงเป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง และเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารในบางข่าวสารเท่านั้น โดยทางคณะผู้จัดทำ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้

2. สมาชิก จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง หากได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิก ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ทาง pickup.express ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิก ท่านนั้นโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สมาชิก ที่มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 3.1 และ 3.2 pickup.express ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   ข้อ 3.1 มีการร้องเรียนจากสมาชิกท่านอื่น และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ ว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามกอนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
   ข้อ 3.2 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร แอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกแต่อย่างใด

4. สมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟังก์ชันการจัดการข้อมูลผู้รับจ้างขนส่งสินค้าของกิจการเอง ทั้งนี้ pickup.express ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

5. pickup.express ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

6. ทางคณะผู้จัดทำ pickup.express ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้ pickup.express ทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของ pickup.express ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ pickup.express ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของเว็บไซต์ อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางคณะผู้จัดทำ pickup.express ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

7. pickup.express ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการด้วยความจริงใจ เพื่อให้ pickup.express เป็นเว็บไซต์สื่อกลางการรับจ้างขนส่งสินค้าระดับคุณภาพอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หาก pickup.express พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น pickup.express จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของ pickup.express ให้ถือเป็นที่สุดผู้สมัครสมาชิก เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ในทุกกรณี จึงได้ตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก